KOMERCTIESĪBAS

DARBA TIESĪBAS

BANKU UN FINANŠU
TIESĪBAS

DARĪJUMI AR
NEKUSTAMO ĪPAŠUMU

MAKSĀTNESPĒJAS
PROCESS

PARĀDU PIEDZIŅA

STRĪDU RISINĀŠANA UN PĀRSTĀVĪBA TIESĀ

LĪGUMI


Komercsabiedrību reģistrācija (dibināšanas dokumentu sagatavošana
; dokumentu iesniegšana Uzņēmumu Reģistrā), reorganizācija (apvienošana, sadalīšana vai pārveidošana), Komercsabiedrību daļu atsavināšanas darījumi. Izmaiņas dibināšanas dokumentos (statūtu grozījumu sagatavošana, amatpersonas, prokūrista iecelšana, nosaukuma, juridiskās adreses maiņa, pamatkapitāla grozīšana) un citu dokumentu sagatavošana.

Darba līgumu izstrādāšana, konsultācijas par darba devēja un darbinieka tiesībām un pienākumiem saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un pušu interesēm, pārstāvība darba strīdos un darba tiesisko attiecību izbeigšanas jautājumos.

 Konsultēšana kreditēšanā, pārstāvība aizdevuma (kredīta) vai līzinga līgumu noslēgšanā un saistību nodrošinājuma jautājumos. Aizdevuma, ķīlas un citu līgumu analizēšana. Parādu restrukturizēšana.

 

Pārstāvība nekustamā īpašuma atsavināšanas darījumos (nodomu līgumu, pirkuma līgumu, ķīlas (hipotēkas), dāvinājuma, īres, nomas un citu līgumu analizēšana, izstrādāšana un saskaņošana). Pārstāvība nomas un īres tiesiskajās attiecībās nekustamā īpašuma lietošanas kārtības noteikšanas un kopīpašuma sadales jautājumos.

Konsultācijas maksātnespējas procesa jautājumos. Nepieciešamo dokumentu sagatavošana (pirmstiesas maksātnespējas brīdinājumi), maksātnespējas procesa pieteikuma sagatavošana un iesniegšana tiesā un interešu pārstāvēšana tiesā, kreditora pretenzijas sagatavošana, pārstāvība kreditoru sapulcēs, sūdzību par administratora rīcību un kreditoru sapulces lēmumu sagatavošana un iesniegšanā tiesā.

 

Konsultācijas par parāda piedziņas procedūru. Parādu pirmstiesas piedziņa (brīdinājuma, pretenzijas sastādīšana). Parādu piedziņa tiesas ceļā (prasības pieteikuma sagatavošana, prasības nodrošinājuma pieteikuma sagatavošana, pieteikuma par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā sagatavošana). Klienta pārstāvība tiesā.

Sertificētā Mediatora pakalpojumi. Pārstāvība šķīrējtiesās, civillietu un administratīvo lietu vešana Latvijas Republikas tiesās (konsultācijas, procesuālo dokumentu sagatavošana un pārstāvība tiesas sēdēs).

 

Visu veidu līgumu analīze, grozīšana, sastādīšana, tajā skaitā: pirkuma, dāvinājuma, darba, uzņēmumu, glabāšanas, aizdevuma, laulības, nomas, īres, piegādes, pilnvarojuma, galvojuma, cesijas, ķīlas, rokasnaudas, patapinājuma, sadarbības līgumi, izlīgumi, u.c.